sản phẩm của long đá

Quan Âm

Bổn Sư Thích Ca

Tượng Niết Bàn

Quan Âm Tự Tại

Quan âm ngự long

Di Lặc

Tượng Đạt Ma

Tượng A Di Đà

Địa Tạng

Tượng Kim Cang

Phúc Lộc Thọ

Bàn Đá

Thiện tài đồng tử

TƯỢNG MẬT TÔNG

Tứ Đại Thiên Vương

Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

La Hán

Đại Thế Chí Bồ Tác

Năm Anh Em Kiều Như Trần

Tượng Hộ Pháp

TƯỢNG PHẬT SIVALi

Tam thánh Phật

Phật Đảng Sanh

Chú Tiểu

Đèn đá

Lư Hương

LỤC BÌNH ĐÁ

Tượng Rồng đá

Tượng Kỳ Lân

Tượng tỳ hưu

Tượng Chân Dung

Voi Đá

20000+

Tượng phật đá đã làm

30+

Năm trong ngành

1,000+

Khách hàng hài lòng

63+

Tỉnh thành